மடியில் மதலையாய்!

Saransang's Weblog

cc68dff2f0cf455466a78c27e86ca9f0

மீன் போன்ற விழியாலே

வலைவீசிப்

பார்த்தாய்!

வேல்போன்ற

விழியென்றாய்

வீசியும் பார்த்தாய்!

நூல்போன்ற

இடையென்றாய்

இடையாடி

வந்தாய்

கார் போன்ற

கூந்தல்

அலைவீசி வந்தாய்

மைபூசிக் கண்கொண்டு

மயக்கிடவே பார்த்தாய்!

எத்தனையோ நீ செய்தும்

இளகாத என்

நெஞ்சம்

உன் அன்பு

உண்மையெனப்

புரிந்த ஓர்

கணத்தில்

உருகியது

வெண்ணெயாய்

உன்மடியில்

சாய்ந்ததோர்

மதலையாய்!

— கி.பாலாஜி

View original post

உலகின் மூத்தகுடி உழவன்

farmer suicide1
(Photo Credit : Times of India)
உணவும் உடுக்கையும் 
இழந்த உழவனின் 
இடுக்கண் களைவ தாரிங்கே ? 
உண்பதோர் நாழி 
அளப்பதற் காளில்லை
உடுக்கும் நாலுமுழம் 
கிடைக்க வழியில்லை

மயிர்போயின் வாழாக் 
கவரிமான் போலிங்கு 
வாழ்ந்தும் ஆயிற்று ! 

சுவாசிக்கும் காற்றுக்கும் 
விலை கேட்கும் காலம்வரும் ! 
வீதியில் விழுந்து 
புரண்டலையும் நேரம் வரும்!

பிச்சையோ நாம் கேட்கின்றோம்?  
பிழைக்க வழி யாமறிவோம் ! 
பிழைத்தும்மைப் பேணவும் 
யாமறிவோம்!   
வீழ்ந்துலகைக் காக்கின்ற 
மழைத்துளியை 
வீணாக்கி விடவேண்டாம் ! 
விவசாயம் செய்வதற்கு 
வகை செய்தால்
அதுபோதும்! 
வீதிவரை வரும் தென்றல் 
வீட்டினுள்ளும்  நுழைந்தெம்மை  
நலன் விசாரிக்கும் 
நாள்தோறும்! 
விவசாயம் செய்திடவே 
வகை செய்து தாரும் !
விவேகம்  அதுவே !  
விளக்கமும் அதுவேதான் !  
சுழன்றும்  ஏர்ப் பின்னதே 
உலகென்பார்!  
சுழன்று   கொண்டேதான் 
இருக்கின்றான் உழவன்  !
துன்பத்தில்   
உழன்று  கொண்டும்தான் !
 
உணவின்றி நாட்டின் 
உழவன் மரிப்பதுவோ ?
உணவை அளிக்கின்ற அவனன்றோ 
உலகின் மூத்தகுடி ! 
உணர்வீர்  அவன் பெருமை! 
உணவின்றி அவன்மரித்தால் 
உலகே மரிப்பதுபோல் ! 
அன்னை மனம் நொந்தால் 
அவர்மக்கள் வாழ்வாரோ 
வளம்பெற்று ?
–கி.பாலாஜி
10.04.2017
மாலை 4.15

Please let him not….

World Senior Citizens Day ! 😦

senior citizen

Please let him not….

Please let him not

walk towards Old Age Home !

Have a little concern!

Have a review of the

fruitful days of youth

you spent with him!

  Please let him not walk

  towards Old Age Home!

When he had strength

he gave all his support

to his kith and kins!

and now it is his time of need!

He needs all your support!

Not by way of wealth and valuables !

Never he would ask for it!

He just needs a little care,

kind and courtesy!

  Please let him not walk

  towards Old Age Home!

It is all there

in an affordable reach

of your hands !

Let your mind open

to get him all those little wants!

   Please let him not walk

   towards Old Age Home!

—K.BALAJI

மடியில் மதலையாய்!

cc68dff2f0cf455466a78c27e86ca9f0

மீன் போன்ற விழியாலே

வலைவீசிப்

பார்த்தாய்!

வேல்போன்ற

விழியென்றாய்

வீசியும் பார்த்தாய்!

நூல்போன்ற

இடையென்றாய்

இடையாடி

வந்தாய்

கார் போன்ற

கூந்தல்

அலைவீசி வந்தாய்

மைபூசிக் கண்கொண்டு

மயக்கிடவே பார்த்தாய்!

எத்தனையோ நீ செய்தும்

இளகாத என்

நெஞ்சம்

உன் அன்பு

உண்மையெனப்

புரிந்த ஓர்

கணத்தில்

உருகியது

வெண்ணெயாய்

உன்மடியில்

சாய்ந்ததோர்

மதலையாய்!

— கி.பாலாஜி

போதிமரம்

போதிமரம்
பால்வெள்ளி நிலா வீசும்
பகட்டுத்தா ரகைகள் மின்னும்  
பலவண்ண நிறங்கள் காட்டும்
வான மேயென் கல்விச் சாலை !
    வான மேயென் கல்விச் சாலை !
    வாழ்வினைப் பயக்கும் சோலை !
நேற்றைக்கு அழுமாற் போலே 
அமுதத்தைப் பொழிந்த வானம்
இன்றைக்குத் தெளிவாய் நின்று 
சிரிக்கின்ற தென்னே யென்றேன்!
எல்லையற்ற தன்மை கண்டென் 
எண்ணமும் விரியக் கண்டேன் 
சிந்தனை, வானம் போலே 
விரிந்தாலே விடியும் என்றேன் !
எழிலார்ந்த காவும் கண்டேன்
எத்தனையோ மலர்கள் கண்டேன் 
முன்னின்ற மலரின் செடியில்
முள்ளொன்றும்  இருக்கக் கண்டேன் 
இன்பங்கள் என்றும் உண்டு
இடையிடையே துன்பம் உண்டு
என்பதை உணர்த்தும் பாங்கில் 
முள்ளதுவும் சிரிக்கக் கண்டேன்
வண்ணத்துப் பூச்சி பூவைச் 
சுற்றிவந்தமரக்   கண்டேன் 
சுவையான தேனை யதுவும்
சுவைத்துண்ணும் பாங்கு கண்டேன் 
புவிவாழ்வு சிறிதென் றாலும் 
பூவினில் தேனைப் போலே 
நிறைந்திடும் இனிமை உண்டு
நீயதை உணரல் வேண்டும் 
என்றெனக் குணர்த்தும் வண்டு
எண்ணத்தில் அமர்ந்து கொண்டு 
ஏழிசை கீதம் ஒன்று 
தன்னுள்ளே பாடிக் கொண்டு !
இதுநாளும் தேடித் திரிந்த 
குருவைநான் கண்டுகொண் டேன் 
காண்கின்ற பொருள்க ளெல்லாம் 
குருவேயென் றுணர்ந்து கொண்டேன் 
‘எப்பொருள் யார்யார் வாய்க் 
கேட்பினும் அப்பொருள் தன்னில்’
உறைகின்ற உண்மை தன்னை
உணர்த்துமோர் குருவைக் கண்டேன் !
–கி.பாலாஜி
05.08.2016

மகளிர் தினம் தினம் !

மகளிர் தினம் தினம்

மாலையாய் வாழ்வில் நுழைந்து
மதலையால்
இல்லம் நிறைத்து,
மனமாளும்,
மனையாளும்
மனைவியாய்
இல்லுள்ளோர்
இதயம் நிறைத்து,
என்றென்றும்
எல்லோர் வாழ்வும் மலர்மணம்
பரவச் செய்யும்
மகளிருக் கொவ்வொரு நாளும்

மங்கலப் பெருநா ளென்போம்
நாம்
மாதவம் செய்தோ ரென்போம் !

—கிருஷ்ணமூர்த்தி பாலாஜி

08.03.2017

 

Veena Trio Concert – Naadha Neeraajanam at Thirumala

Naadha Neerajanam Concert at Tirumala on 29th September, 2012:

Veena Trio broadcast by TTD TV Channel

This is a wonderful Veena TRIO Concert which prolongs to an hour or so. I enjoyed hearing it and wanted to share it here.
Veena Trio  by

A Veena Trio concert
            A Veena Trio concert

Dr.Bhamidipati Kanaka Durga Prasad

Smt.Pappu Padmavathi Paramahamsa
Smt.Pappu Padma Ravi Shankar

Sri.Pappu Gyandev – Violin
Sri Pappu Satya Jayadev – Mridangam

Veena Trio

Up ↑